ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle door de BV RAMENPLAATSER opgestelde offertes evenals met hem gesloten overeenkomsten steeds voorbehoudloos onderworpen aan onderstaande voorwaarden.

De  klant-opdrachtgever (hierna genoemd de klant) wordt geacht deze factuurvoorwaarden te kennen en deze integraal te aanvaarden, ongeacht diens gebeurlijk  hiermee in strijd zijnde (eigen) verkoopvoorwaarden.

1.2. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden is toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de BV RAMENPLAATSER.  Er wordt uitdrukkelijk aangenomen dat geen enkel afwijkend beding of voorwaarde waarvan de tekst voorkomt op de documenten van de klant door de BV RAMENPLAATSER kan aanvaard zijn.

Artikel 2 : Ontvankelijkheid van klachten

2.1. Geen enkele klacht is nog ontvankelijk indien de grieven, nauwkeurig omschreven, niet binnen de acht werkdagen na kennisname en/of in ontvangstname der gepresteerde diensten / geleverde goederen per aangetekend schrijven door de klant aan de BV RAMENPLAATSER zijn overgemaakt.

2.2. Het is echter wel te verstaan en uitdrukkelijk aanvaard dat gebeurlijk ingediende grieven de klant nooit het recht kan verlenen om de eigen betaling(en) op te schorten.

2.3. Bij glasplaatsing hebben we 2% vrijstelling!

Artikel 3 : Betalingen

3.1. De betalingen geschieden steeds op de maatschappelijke zetel van de BV RAMENPLAATSER, netto, contant, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst. De uitgifte van een wissel of een andere wijze van betaling schept geen schuldvernieuwing, noch afwijking van deze clausule, evenmin als van huidige factuurvoorwaarden.

3.2. De niet-betaling of gedeeltelijke betaling op de vervaldag door de klant heeft tot gevolg dat :

– alle openstaande facturen, met inbegrip van de nog niet vervallen wissels onmiddellijk opeisbaar zullen worden.

– alle gebeurlijk door de BV RAMENPLAATSER verleende kortingen en/of betalingsfaciliteiten komen automatisch te vervallen.

Artikel 4 : Conventionele (verwijls) intresten

4.1. Alle op de vervaldatum achterstallige betalingen der facturen worden van rechtswege en automatisch belast met een intrest gelijk aan 10 % per jaar en wel vanaf de vervaldag, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. 

4.2.  de BV RAMENPLAATSER behoudt zich bovendien het recht voor om de acceptatie van de door haar getrokken wissels te eisen.

De klant vermag zich niet op een betwisting met de BV RAMENPLAATSER beroepen teneinde welkdanige  betaling te weigeren.

Artikel 5 : Schadebeding

5.1. In geval van wanbetaling van een factuur op de vervaldatum, wordt het factuurbedrag automatisch en van rechtswege verhoogd met 10% (met een minimum van 50,00 €), bij wijze van vaste en ondeelbare schadevergoeding.

Dit onverminderd de eventuele toepassing van artikel 1244 B.W.

Artikel 6 : Verbreking

6.1. De klant  aanvaardt dat in geval van gebeurlijk welkdanige niet-betaling (zelfs gedeeltelijke) van een vervallen factuur, de BV RAMENPLAATSER zich het recht voorbehoud om alle verdere prestaties onmiddellijk op te schorten.  Tevens behoudt de BV RAMENPLAATSER zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte.  De klant heeft, in voorkomend geval, geen enkel verhaal, noch enig recht op welkdanige schadevergoeding voor wat dan ook.

6.2. de BV RAMENPLAATSER behoudt zich eveneens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval de klant een gerechtelijke reorganisatie (“WCO”) zou aanvragen, respectievelijk in staat van faillissement zou verkeren en/of in geval van diens kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan zijn juridische toestand.

Artikel 7 : Bevoegde rechtsmacht en toepasselijk recht

7.1. In geval van betwisting worden de Rechtbanken te Antwerpen, Afdeling Antwerpen als alleen en exclusief bevoegd erkend.

7.2. Elke overeenkomst wordt uitsluitend door het Belgisch recht beheerst.

Artikel 8 : Loyaliteitsverbintenis

De hoofdaannemer zal er zich van onthouden om personeel van de onderaannemer zelf aan te werven of subcontractors van de onderaannemer zelf te contracteren. Deze bepaling geldt voor een periode van 2 jaar na beëindiging van de in deze overeenkomst bepaalde werken en is ook van toepassing op de met de hoofdaannemer verbonden entiteiten. Bij niet nakoming van deze bepaling zal door de hoofdaannemer een schadevergoeding verschuldigd zijn van 1.750 € per inbreuk en per betrokken persoon, per dag.                                  

 

Ramenplaatser BV

Herentalsebaan 103
2520 Ranst
BTW NR 0670.737.578
Tel: +32 485 588 121
Email: info@ramenplaatser.eu

Scroll naar boven
Call Now Button